Schedule «I Grand Prix Bossa Nova 2020»

Amateurs (students)
Professionals (teachers)

Fields marked with are mandatory.

TimeХитName*
7 March, 2020
12:00Razminka
13:00[1]Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A
11Knyazeva Tat'yana, Osadchiy Georgiy
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
15Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey
13:00[2]Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
22Sayranova Al'bina, Orlov Evgeniy
13:36[3]Single Argentine Tango, Tango Salon, Silver Open, A+B
5Suchkova Irina, Fridman Aleksey
19Nehaeva Anastasiya, Titov Evgeniy
13:38[4]Single Latin, Samba, Silver Open, A
11Knyazeva Tat'yana, Osadchiy Georgiy
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
15Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey
13:38[5]Single Latin, Samba, Silver Open, B
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
22Sayranova Al'bina, Orlov Evgeniy
13:39[6]Single Argentine Tango, Tango Waltz, Silver Open, A+B
5Suchkova Irina, Fridman Aleksey
19Nehaeva Anastasiya, Titov Evgeniy
13:41[7]Single Latin, Rumba, Silver Open, B
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
18Duvanova Nataliya, Fedoruk Mihail
22Sayranova Al'bina, Orlov Evgeniy
13:41[8]Single Latin, Rumba, Silver Open, A
11Knyazeva Tat'yana, Osadchiy Georgiy
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
15Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey
13:46[9]Single Argentine Tango, Milonga, Silver Open, A+B
5Suchkova Irina, Fridman Aleksey
19Nehaeva Anastasiya, Titov Evgeniy
13:48[10]Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
22Sayranova Al'bina, Orlov Evgeniy
13:48[11]Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A
11Knyazeva Tat'yana, Osadchiy Georgiy
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
15Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey
13:52[12]Challenge Argentine Tango, Bronze Open 2 Dance (TS+TW), B
19Ionova El'vira, Titov Evgeniy
13:56[13]Single Latin, Jive, Silver Open, A
11Knyazeva Tat'yana, Osadchiy Georgiy
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
15Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey
13:56[14]Single Latin, Jive, Silver Open, B
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
22Sayranova Al'bina, Orlov Evgeniy
14:00[15]Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B
3Tokarera Natal'ya, Gorshkalev Vyacheslav
18Duvanova Nataliya, Fedoruk Mihail
14:01[16]Challenge Argentine Tango, Silver Open 3 Dance (TS+TW+M), A+B
5Suchkova Irina, Fridman Aleksey
19Nehaeva Anastasiya, Titov Evgeniy
14:04[19]Challenge Argentine Tango, Bronze Open 3 Dance (TS+TW+M), B
19Ionova El'vira, Titov Evgeniy
14:04[20]Challenge Argentine Tango, Gold Open 3 Dance (TS+TW+M), B
5Suchkova Irina, Fridman Aleksey
14:07[17]Single Latin, Samba, Bronze Open, B
3Tokarera Natal'ya, Gorshkalev Vyacheslav
18Duvanova Nataliya, Fedoruk Mihail
14:09[18]Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A+B+C
9D Barzhak Tat'yana, Timofeev Aleksandr
12Androsova Elena, Timur Habibullin
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
21Zaharova Mila, Morozov Artem
23Fil' Anna, Raev Evgeniy
14:10[21]Single Latin, Rumba, Bronze Open, B
3Tokarera Natal'ya, Gorshkalev Vyacheslav
14:22[22]Single Latin, Samba, Gold Open, A+B+C
9D Barzhak Tat'yana, Timofeev Aleksandr
12Androsova Elena, Timur Habibullin
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
21Zaharova Mila, Morozov Artem
23Fil' Anna, Raev Evgeniy
14:26[23]Single Argentine Tango, Tango Salon, Gold Open, B
5Suchkova Irina, Fridman Aleksey
14:26[24]Single Argentine Tango, Tango Salon, Bronze Open, B
19Ionova El'vira, Titov Evgeniy
14:28[25]Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B
18Duvanova Nataliya, Fedoruk Mihail
14:30[26]Single Latin, Rumba, Gold Open, A+B+C
9D Barzhak Tat'yana, Timofeev Aleksandr
12Androsova Elena, Timur Habibullin
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
21Zaharova Mila, Morozov Artem
23Fil' Anna, Raev Evgeniy
14:32[27]Single Argentine Tango, Tango Waltz, Bronze Open, B
19Ionova El'vira, Titov Evgeniy
14:32[28]Single Argentine Tango, Tango Waltz, Gold Open, B
5Suchkova Irina, Fridman Aleksey
14:32[29]Single Latin, Jive, Bronze Open, B
18Duvanova Nataliya, Fedoruk Mihail
14:34[30]Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A+B
12Androsova Elena, Timur Habibullin
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
21Zaharova Mila, Morozov Artem
23Fil' Anna, Raev Evgeniy
14:48[31]Single Argentine Tango, Milonga, Bronze Open, B
19Ionova El'vira, Titov Evgeniy
14:48[32]Single Argentine Tango, Milonga, Gold Open, B
5Suchkova Irina, Fridman Aleksey
14:50[33]Single Standard, Waltz, Bronze Open, B
8Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel'
14:52[34]Challenge Latin, Bronze Open 3 Dance (Ch+S+R), B
3Tokarera Natal'ya, Gorshkalev Vyacheslav
14:52[35]Challenge Latin, Bronze Open 4 Dance (Ch+S+R+J), B
18Duvanova Nataliya, Fedoruk Mihail
14:57[36]Single Standard, Tango, Bronze Open, B
8Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel'
14:59[37]Single Latin, Jive, Gold Open, A+B+C
9D Barzhak Tat'yana, Timofeev Aleksandr
12Androsova Elena, Timur Habibullin
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
21Zaharova Mila, Morozov Artem
23Fil' Anna, Raev Evgeniy
15:02[38]Single Standard, Waltz, Silver Open, B
1Yarovaya Lyudmila, Huzhayarov Maksim
8Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
15:02[39]Single Standard, Waltz, Silver Open, A
2Mihalicyna Mariya, Denisenko Roman
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
15:05[40]Single Caribbean Mix, Salsa, Bronze Open, B
19Moshkovskaya Irina, Titov Evgeniy
15:05[41]Challenge Latin, Silver Open 5 Dance (Ch+S+R+P+J), A
15Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey
15:09[42]Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, B
8Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel'
15:15[43]Single Caribbean Mix, Bachata, Bronze Open, B
19Moshkovskaya Irina, Titov Evgeniy
15:16[44]Single Standard, Tango, Silver Open, A
2Mihalicyna Mariya, Denisenko Roman
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
15:16[45]Single Standard, Tango, Silver Open, B
1Yarovaya Lyudmila, Huzhayarov Maksim
8Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
15:20[46]Single Caribbean Mix, Merenge, Bronze Open, B
19Moshkovskaya Irina, Titov Evgeniy
15:20[47]Challenge Latin, Silver Open 5 Dance (Ch+S+R+P+J), B
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
22Sayranova Al'bina, Orlov Evgeniy
15:28[48]Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B
1Yarovaya Lyudmila, Huzhayarov Maksim
8Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
15:28[49]Single Standard, V. Waltz, Silver Open, A
2Mihalicyna Mariya, Denisenko Roman
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
15:31[50]Single Caribbean Mix, Salsa, Bronze Open, C
19Il'mara Elena, Titov Evgeniy
15:32[51]Single Standard, Foxtrot, Silver Open, A
2Mihalicyna Mariya, Denisenko Roman
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
15:32[52]Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B
1Yarovaya Lyudmila, Huzhayarov Maksim
8Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
15:36[53]Single Caribbean Mix, Bachata, Bronze Open, C
19Il'mara Elena, Titov Evgeniy
15:36[54]Challenge Latin, Silver Open 4 Dance (Ch+S+R+J), C
9D Barzhak Tat'yana, Timofeev Aleksandr
15:36[55]Challenge Latin, Silver Open 4 Dance (Ch+S+R+J), A
11Knyazeva Tat'yana, Osadchiy Georgiy
15:39[56]Single Standard, Quickstep, Silver Open, B
1Yarovaya Lyudmila, Huzhayarov Maksim
8Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
15:39[57]Single Standard, Quickstep, Silver Open, A
2Mihalicyna Mariya, Denisenko Roman
15:45[58]Single Caribbean Mix, Merenge, Bronze Open, C
19Il'mara Elena, Titov Evgeniy
15:46[59]Single Standard, Waltz, Gold Open, B
4Mosyakina Marina, Dashkevich Sergey
15:46[60]Single Standard, Waltz, Gold Open, A
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
15:48[61]Single Caribbean Mix, Salsa, Silver Open, B
19Moshkovskaya Irina, Titov Evgeniy
15:49[62]Single Standard, Tango, Gold Open, B
4Mosyakina Marina, Dashkevich Sergey
15:49[63]Single Standard, Tango, Gold Open, A
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
15:50[64]Single Caribbean Mix, Bachata, Silver Open, B
19Moshkovskaya Irina, Titov Evgeniy
15:52[65]Single Standard, V. Waltz, Gold Open, B
4Mosyakina Marina, Dashkevich Sergey
15:52[66]Single Standard, V. Waltz, Gold Open, A
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
15:53[67]Single Caribbean Mix, Merenge, Silver Open, B
19Moshkovskaya Irina, Titov Evgeniy
15:54[68]Challenge Latin, Gold Open 5 Dance (Ch+S+R+P+J), A
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
15:58[69]Single Standard, Foxtrot, Gold Open, A
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
15:58[70]Single Standard, Foxtrot, Gold Open, B
4Mosyakina Marina, Dashkevich Sergey
15:58[72]Single Standard, Quickstep, Gold Open, B
4Mosyakina Marina, Dashkevich Sergey
15:59[71]Challenge Latin, Gold Open 5 Dance (Ch+S+R+P+J), B
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
16:00[73]Challenge Caribbean Mix, Silver Open 3 Dance (Mer+B+Sal), B
7Gibaydulina Gul'nara, Zaycev Roman
19Moshkovskaya Irina, Titov Evgeniy
16:09[74]Challenge Standard, Gold Open 5 Dance (W+T+VW+F+Q), B
4Mosyakina Marina, Dashkevich Sergey
16:10[75]Challenge Caribbean Mix, Bronze Open 3 Dance (Mer+B+Sal), C
19Il'mara Elena, Titov Evgeniy
16:11[76]Challenge Standard, Bronze Open 3 Dance (W+T+VW), A
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
16:11[77]Challenge Standard, Bronze Open 3 Dance (W+T+VW), B
8Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel'
16:15[78]Challenge Caribbean Mix, Bronze Open 3 Dance (Mer+B+Sal), B
19Moshkovskaya Irina, Titov Evgeniy
16:19[79]Challenge Standard, Silver Open 5 Dance (W+T+VW+F+Q), A+B
2Mihalicyna Mariya, Denisenko Roman
8Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
16:19[80]
16:28Nagrazhdenie par dnevnogo otdeleniya
16:43Repeticiya nomerov

Korshunova Tat'yana "Metropolis" 16:00 - 16:10

Korchagina Galina + Makagon Aleksey 16:10-16:20

Bayramova Elena + Dmitriy Taruta 16:20-16:30

Gerasimov Roman + Petushkova Irina 16:30-16:40

Makagon Aleksey + Semenova Nataliya 16:40-16:50

Komanda "Krasotki" - "Ikebana" 16:50-17:00

Komanda "Krasotki" - "Vishnya" 17:00-17:10

Komanda Beridze David 17:10-17:20

Komanda Makagon Aleksey 17:20-17:30

18:13Razminka dlya uchastvuyuschih v vechernem otdelenii
18:43Social Tango Grand Prix Bossa Nova
19:12[85]Rising Star 3 Dance International, Standard (W+T+VW), A+B
4Mosyakina Marina, Dashkevich Sergey
6Zhuronova Elena, Shurin Vadim
19:12[86]
19:13[81]Showcase gruppa, Vse napravleniya
10Andreyko Irina, Korchagina Galina, Semenova Nataliya, Makagon Aleksey
19:17[82]Showcase gruppa, Vse napravleniya
26Borisova Irina, kiseleva Yulia, Kosova Ekaterina, Osnickaya Anastasiya, Sinyakova Ella, ZHuravleva Svetlana
19:17[87]Rising Star Argentine Tango, Argentine Tango (TS+TW+M), A
19Nehaeva Anastasiya, Titov Evgeniy
19:20[83]Rising Star 3 Dance International, Latin (Ch+S+R), A+B
11Knyazeva Tat'yana, Osadchiy Georgiy
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
15Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey
19:20[84]
19:26[88]Showcase parnyy, Standard
10Semenova Nataliya, Makagon Aleksey
19:29[89]Showcase parnyy, Latin
16Petushkova Irina, Gerasimov Roman
19:32[90]Rising Star 5 Dance International, Latin (Ch+S+R+P+J), A
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
15Chekareva Liliya, Ogarkov Andrey
19:32[91]Rising Star 5 Dance International, Latin (Ch+S+R+P+J), B
12Androsova Elena, Timur Habibullin
13Semenova Nataliya, Bernackiy Bogdan
18Duvanova Nataliya, Fedoruk Mihail
23Fil' Anna, Raev Evgeniy
19:48[92]Showcase Solo, Dzhaz Modern
25Korshunova Tat'yana
19:51[93]Rising Star 5 Dance International, Standard (W+T+VW+F+Q), A+B
1Yarovaya Lyudmila, Huzhayarov Maksim
2Mihalicyna Mariya, Denisenko Roman
8Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
19:51[94]
20:00[95]Showcase parnyy, Latin
10Korchagina Galina, Makagon Aleksey
20:03[96]Scholarship, Latin (Ch+S+R+P+J), A
11Knyazeva Tat'yana, Osadchiy Georgiy
20:03[97]Scholarship, Latin (Ch+S+R+P+J), B
12Androsova Elena, Timur Habibullin
21Zaharova Mila, Morozov Artem
23Fil' Anna, Raev Evgeniy
20:12[98]Scholarship, Standard (W+T+VW+F+Q), A+B
1Yarovaya Lyudmila, Huzhayarov Maksim
2Mihalicyna Mariya, Denisenko Roman
20:12[99]
20:18[100]Showcase parnyy, Latin
14Bayramova Elena, Dmitriy Taruta
20:21[101]Showcase gruppa, Vse napravleniya
24Alam Mila, Zhuravleva Svetlana, Kosova Ekaterina, Krusske Natal'ya, Osnickaya Anastasiya, Sinyakova Ella
20:24[102]Showcase gruppa, Vse napravleniya
17Andreiko Irina, Korchagina Galina, Semenova Natalia, Beridze David
20:41Nagrazhdenie par vechernego otdeleniya

 

Предварительное расписание:

Начало дневного отделения в 13.00 (время предположительное и может быть изменено после завершения регистрации)

Разминка для пар участвующих в дневном отделении 12.00-13.00 

Single и Challenge по категориям Bronze, Silver, Gold

в категориях International Standard & Latin, Argentine Tango, Caribbean Mix, American Smooth

Награждение всех участников и призеров категорий Challenge

Разминка участников вечернего отделения, репетиция со светом шоу кейсов 16.00-17.30.

Начало вечернего отделения в 18.30 (время предположительное и может быть изменено после завершения регистрации)

- Scholarship International Standard & Latin, Argentine Tango, Caribbean Mix, American Smooth

- Rising Star International Standard 3 Dance & Latin 3 Dance

- Rising Star International Standard 5 Dance & Latin 5 Dance

- Rising Star Argentine Tango

- Showcase

Спонсоры